Missie en visie

Het Citypastoraat wil

mensen uit de buurt en uit de stad bereiken die vervreemd zijn geraakt van de bevrijdende boodschap van het evangelie en mensen bijstaan om die boodschap in hun taal en in hun alledaagse leven te verstaan.

In haar pastoraat hanteert zij hierbij het basisprincipe 'openheid': openheid naar wijk, stad en wereld. Deze openheid wordt gevormd door drie pijlers van waaruit de citypastor werkt: gastvrijheid, presentie en dienstbaarheid.

 

Gastvrijheid
Als je op een nieuwe plek komt, is het altijd fijn als er iemand klaarstaat om je welkom te heten, de weg te wijzen of een praatje met je te maken.

Gastvrijheid is voor het Citypastoraat daarom een groot goed. Het Citypastoraat is voor ieder die er gebruik van wil maken. Dat vraagt om een open houding naar de samenleving, die ruimte schept voor mensen. In zijn ontmoeting met mensen geeft de citypastor hen de ruimte om te zijn wie ze zijn. Een citypastor heeft geen (voor)oordeel, geen dwang om mensen te bekeren; maar de roeping om te luisteren naar het verhaal mensen.

De citypastor is er voor iedereen, ongeacht religie, culturele achtergrond of levensstaat. Dat maakt hem tot een gastvrij persoon, die present is.

 

Presentie

Waar gastvrijheid is, is ook presentie. De citypastor is niet alleen present in de kerk, maar ook in de wijk en de stad. Door deel te nemen aan het maatschappelijk leven, signaleert de citypastor de behoeften en noden van de wijk- en stadsbewoners. Hierbij werkt de citypastor samen met diverse welzijnswerkers, waarbij de citypastor de spirituele behoeften van mensen niet uit het oog verliest.

Ook presentie in de oecumene speelt een rol in het werk van de citypastor. De citypastor neemt deel in diverse organen die de oecumene en/of interreligieuze dialoog willen bevorderen.

de citypastor spreekt op een bijeenkomst van de Munchhausenbeweging

Dienstbaarheid
Wie present is, moet ook deelnemen en klaarstaan voor anderen. Dienstbaarheid is een breed begrip en kan veel betekenen: naar mensen luisteren; voor en met mensen bidden; acties organiseren die ten goede kome aan de wijk; ondersteuning bieden aan groepen in de wijk die een maatschappelijk doel voor ogen hebben; en deelnemen in het kerkelijk oecumenisch werkveld. De citypastor is steeds dienstbaar aan de mens die zich tot hem richt.