Vragen?

Wat als ik … mijn kind wil laten dopen?
…wil biechten?
…wil trouwen?

Vaak worden deze vragen gesteld aan de medewerkers van de Paradijskerk. Naast de eucharistieviering op zondag, deelt de geloofsgemeenschap van de Paradijskerk namelijk ook andere bijzondere momenten met elkaar. Veel van de sacramenten worden gemeenschappelijk gevierd, sommige in kleine kring of in een persoonlijke ontmoeting met de priester.

Hieronder vind u in alfabetische volgorde de nodige informatie. Ook zijn er ook diverse parochiezaken waarover u misschien meer wilt weten.

 1. Boete en verzoening
 2. Catechese voor kinderen
 3. Catechese voor volwassenen / Leerhuis
 4. Doop
 5. Eerste Communie
 6. Financiën
 7. Gebedsintenties
 8. Geboorte/Adoptie
 9. Gedachtenis
 10. Huwelijksinzegening
 11. Huwelijk (burgerlijk)
 12. Kinderwoorddienst
 13. Noodgeval
 14. Pastoraal gesprek
 15. Toetreden
 16. Uitvaart (kerkelijk)
 17. Uitvaart (niet-kerkelijk)
 18. Vormsel
 19. Wijding tot het ambt
 20. Wijwater
 21. Zegeningen
 22. Ziekenzalving


 

1 | Boete en verzoening

Het Sacrament van Boete en Verzoening (biecht) is een persoonlijk gesprek tussen priester en biechteling waarin de gebrokenheid en de verzoening centraal staan. Het kan de vorm hebben van een open gesprek, of een klassieke belijdenis. De kern van dit sacrament is dat Gods vergeving aan ieder wordt aangezegd die erom vraagt. Het persoonlijk gesprek met de priester wordt op een rustige plek in de kerk gehouden.

 • Als u wilt biechten, kunt u contact opnemen met de pastoor.

 

2 | Catechese voor kinderen en jongeren

Er zijn twee vormen van catechese in de kerk gebruikelijk. De eerste is de zogenaamde kinderwoorddienst. Deze vindt bij voldoende animo plaats tijdens de zondagse eucharistieviering. De kinderen die hun Eerste Communie nog niet hebben gedaan, gaan dan tijdens de Woorddienst naar een nevenruimte, waar zij een Woorddienst op maat hebben met een van de catecheten. Bij de offerande komen ze weer terug in de kerk om de eucharistische liturgie mee te maken.

De tweede vorm van catechese is de catechese buiten kerktijd ('Lering'). Deze kan ter voorbereiding op de Eerste Communie zijn, of ter voorbereiding op het Heilig Vormsel.

Naast het catechetisch karakter, dragen de bijeenkomsten ook het karakter van ontspanning en ontmoeting met elkaar.

 

3 | Catechese voor volwassenen / Leerhuis

Catechese of geloofsverdieping voor volwassenen kan ter voorbereiding zijn op het ontvangen van de Sacramenten (Doop, Vormsel, Huwelijksinzegening) of ter verdieping van het persoonlijk geloof (bijbelstudie, oriëntatiecursus, meditatie, etc.). Dit laatste is vaak in de vorm van een Leerhuisavond. Er wordt dan een thema besproken, of bepaalde activiteiten gedaan.

 • Kijk in de agenda voor het actuele aanbod aan catechese, leerhuis en activiteiten.

 

4 | Doop

Met de doop wordt iemand opgenomen in de kerk en wordt gevierd dat God een verbond sluit met de dopeling: zijn/haar naam “wordt geschreven in de palm van Gods hand”. De Oud-Katholieke Kerk kent de doop van kinderen en de doop van volwassenen. De doop vindt plaats in de zondagse eucharistieviering, in tegenwoordigheid van de geloofsgemeenschap. Voordat het doopsel wordt toegediend gaat daaraan een tijd van catechese vooraf.

Wie al gedoopt is en lid wil worden van de kerk wordt niet opnieuw gedoopt. De Oud-Katholieke Kerk erkent de Doop van andere kerken. Een gedoopte die lid wil worden kan opgenomen worden in de kerk (> zie toetreden).

5 | Eerste Communie

In de Oud-Katholieke kerk is het gebruikelijk dat kinderen tussen hun 10e en 12e levensjaar de Eerste heilige Communie ontvangen, na een voorbereidingstraject. Tot die tijd ontvangen zij tijdens de eucharistieviering de kinderzegen.

 • Wanneer u en uw kinderen regelmatig in de kerk komen, wordt u automatisch benaderd door de catecheet of pastoor over het voorbereidingstraject voor de Eerste Communie. Als dat niet zo is, kunt u zelf contact openemen met het parochiesecretariaat voor meer informatie. 

 

6 | Financiën

De opbouw van de geloofsgemeenschap kost toewijding en energie van de medewerkers van de Paradijskerk en de parochianen. Maar kerk-zijn heeft ook financiële consequenties. Van leden van de parochie wordt verwacht dat zij de parochie (naar eigen mogelijkheden) ondersteunt op financiële en/of praktische wijze. Jaarlijks wordt hiervoor de landelijke actie Kerkbalans gehouden, waarbij parochianen gemotiveerd worden om een maandelijkse (of jaarlijkse) financiële bijdrage te doen. Daarnaast zijn er op zondagen en op enkele feestdagen collectes tijdens en na afloop van de viering.

 • Lees hier meer over de actie Kerkbalans en de collectes tijdens de vieringen

 

7 | Gebedsintenties

Gebedsintenties (soms misintenties genoemd) zijn de namen van personen of bepaalde situaties en noden waarvoor gebeden wordt tijdens een viering. Bijvoorbeeld: “Uit dankbaarheid” of “Voor een zieke”.

 • Mail uw gebedsintenties ruim van te voren naar het parochiesecretariaat
 • U kunt de intenties ook (uiterlijk 15 minuten) vooraf aan de viering in de sacristie doorgeven aan de koster
 • zie ook > gedachtenis

 

8 | Geboorte/adoptie

De geboorte of adoptie van een kind is een blijde gebeurtenis die ook in de geloofsgemeenschap een plaats heeft. Tussen het moment van de geboorte/adoptie en de Doop zit soms een lange tijd. De Oud-Katholieke Kerk kent de Dankzegging bij de geboorte of adoptie van een kind. Hierbij brengen de ouders hun kind op zondag in de eucharistieviering, waar zij God dankzeggen voor het kind waar zij zorg voor zullen dragen en het kind laten zegenen door de priester.

 • Neem contact op met de pastoor voor meer informatie.

 

9 | Gedachtenis

Het is in de Oud-Katholieke Kerk gebruikelijk dat er wordt gebeden voor de overledenen. Men noemt dit gedachtenis houden. Er zijn verschillende soorten momenten waarbij dit gebeurd.

Vlak na het overlijden van een parochiaan wordt in de eerste zondagsviering na het overlijden gedachtenis gehouden. De maandgedachtenis wordt ongeveer een maand en de eerste jaargedachtenis wordt een jaar na het overlijden gehouden. Bovenstaande gedachtenissen worden genoemd tijdens de Voorbeden.

De jaargedachtenissen die volgen en andere momenten waarop men gedachtenis wil houden worden in de Paradijskerk genoemd tijdens het eucharistisch gebed.

Jaarlijks wordt op 2 november Allerzielen gevierd: de gedachtenis van alle overledenen.

 • Mail gedachtenisdatum met namen ruim van te voren het parochiesecretariaat.
 • U kunt de gedachtenis ook (uiterlijk 15 min.) vooraf aan de viering in de sacristie doorgeven aan de koster
 • zie ook > gebedsintenties

 

10 | Huwelijksinzegening

Nadat een huwelijk gesloten is op het stadhuis, kan het ingezegend worden in de kerk. Gods zegen wordt afgeroepen over de levensweg die het echtpaar van nu af samen zullen gaan. De Oud-Katholieke Kerk zegent niet alleen het huwelijk in van man en vrouw, maar ook van mensen van hetzelfde geslacht.

Aan de inzegening gaan voorbereidende gesprekken vooraf met de priester.

 • Neem contact op met het parochiesecretariaat voor meer informatie. 
 • Aan het inzegenen van een huwelijk in de Paradijskerk zijn gebruikskosten verbonden.

 

11 | Huwelijk (burgerlijk)

De Paradijskerk kan gehuurd worden voor het sluiten van een burgerlijk huwelijk.

 • Meer informatie over het huren van de Paradijskerk voor een burgerlijk huwelijk kunt u hier vinden.
 • Kerkelijk huwelijk > zie huwelijksinzegening

 

12 | Kinderwoorddienst (kinderkerk)

Tijdens sommige eucharistievieringen is er bij voldoende animo de mogelijkheid voor kinderen om een deel van de viering op maat te vieren. In een van de nevenruimtes van de kerk hebben de kinderen onder leiding van een catecheet hun eigen Woorddienst (de Bijbellezingen en catechese op hun eigen niveau).

 • Kijk in de agenda voor de data waarop er Kinderkerk is.
 • Neem contact op met het parochiesecretariaat voor meer informatie. 

 

13 | Noodgeval

Indien u een priester nodig heeft bij een pastoraal noodgeval of een uitvaart wilt regelen, neemt u dan contact op via de noodnummers.

 

14 | Pastoraal gesprek

In de Paradijskerk staat openheid en laagdrempeligheid voorop. De pastoor is makkelijk aanspreekbaar en maakt tijd voor ieder die zijn verhaal kwijt wil. Zorgen, problemen, levensvragen, studiekeuze of gewoon een praatje; geen enkel thema is onbespreekbaar. Er is aandacht voor u en de mensen in uw naaste omgeving.

 • In de regel is de pastoor aanwezig op dinsdagmiddag en zaterdagmiddag.
 • U kunt ook een afspraak maken met de pastoor.
 • Zie ook > Boete en verzoening

15 | Toetreden

Wie in een andere kerk gedoopt is, zijn/haar zoektocht is gegaan, de Oud-Katholieke Kerk heeft gevonden en verlangt deel uit te maken van die kerkelijke gemeenschap kan opgenomen worden in de kerk. Elk jaar zijn er speciale avonden voor toetreders om te oriënteren op het oud-katholiek geloofsgoed. Na deze cursus kan men dan een bewuste keuze maken om lid te worden.

De opname van gedoopten vindt plaats in de zondagse eucharistieviering.

 • Neem contact op met de pastoor voor meer informatie.

 

16 | Uitvaart (kerkelijk)

Wanneer een leven eindigt heerst er verslagenheid en verdriet. De kerk kan dan een plek zijn voor mensen om troost en hoop te ervaren. In de uitvaartmis of woordviering wordt gebeden voor de overledene: we vertrouwen hem/haar toe in Gods handen. Afhankelijk van de wens van de overledene en de nabestaanden wordt gekozen voor een kerkelijke uitvaart.

Soms is het de uitdrukkelijke wens van een overledene om een uitvaart in de kerk te hebben, terwijl de familie daar weinig behoefte aan heeft. In de regel wordt dan vaak gekozen voor een Viering van Woord en Gebed, waarin de priester de overledene zegent en uitgeleide doet.

 • Regel direct een uitvaart via de noodnummers.
 • Als er geen directe haast is en u een uitvaart wilt bespreken, neem dan contact op met de pastoor.
 • Aan het houden van een uitvaart in de Paradijskerk zijn gebruikskosten verbonden.

 

17 | Uitvaart (niet-kerkelijk)

Het is ook mogelijk om een niet-kerkelijke uitvaart in de Paradijskerk te houden. Kijk voor meer informatie bij Verhuur.

 

18 | Vormsel

Nauw met het Doopsel verbonden is het Heilig Vormsel. Het vormsel wil datgene wat met de Doop gegeven is, versterken en bevestigen met de gave van de Heilige Geest. Het ontvangen van het Vormsel is een bewuste keuze en wordt daarom pas toegediend vanaf 16 jaar. Vooraf aan het Vormsel ontvangen de vormelingen een zorgvuldige catechese.

Het Heilig Vormsel wordt door de bisschop toegediend aan de (groep) vormelingen.

 • Neem contact op met de pastoor voor meer informatie over dit Sacrament.

 

19 | Wijding tot het ambt

Wie zich geroepen voelt tot het ambt van diaken of priester, stelt zijn/haar leven in dienst van de gehele Kerk. De Wijdingen tot het ambt worden toegediend door de bisschop, de herder van de Kerk. De vervulling van het ambt vraagt de nodige toerusting en beoordeling of iemand geschikt is voor het werken in het pastoraat. Dit oordeel rust bij de bisschop.

 • Wie van gedachten wil wisselen over zijn/haar roeping is welkom om dit bij de pastoor te doen.
 • Meer informatie over de opleiding tot diaken of priester kun je hier vinden.

 

20 | Wijwater

Het maken van een kruisteken of de besprenkeling met het gezegende doopwater (veelal wijwater genoemd) wordt gedaan om de gelovigen te herinneren aan hun Doop of als ritueel van innerlijke reiniging. Zo hangen er bij de ingang van de kerk wijwatervaten waar de kerkgangers een kruisteken maken voordat zij de kerk binnengaan. Maar ook in veel gezinnen hangt thuis een wijwatervaatje aan de muur, waar men voor het slapen gaan een kruisteken met wijwater maakt.

Naast het persoonlijk gebruik, gebruikt ook de priester wijwater bij verschillende zegeningen.

 • U kunt wijwater halen tijdens op zondag na afloop van de viering in de sacristie (neemt u s.v.p. zelf een flesje mee).

 

21 | Zegeningen

Bij een zegening wordt een persoon of voorwerp bijzonder aan God toegewijd. Aan God wordt gevraagd zijn zegenende hand te leggen op de persoon die gezegend wordt. Bij het zegenen van voorwerpen wordt gebeden om het gebruik ervan goed te laten verlopen. Bij de zegening van een huis wordt bijvoorbeeld gevraagd dat het een veilige en vertrouwde plek mag zijn voor haar bewoners.

 • Er zijn verschillende zegeningen mogelijk, neem contact op met de pastoor voor meer informatie.

 

22 | Ziekenzalving

Ziekte en lijden heeft een grote impact op mensen. Als christenen geloven we dat God als geen ander weet wat lijden is. Met de ziekenzalving wordt zegen, troost en berusting afgesmeekt over de zieke. Het Sacrament van de Ziekenzalving vind meestal plaats in kleine kring bij de zieke thuis of de plek waar de zieke (tijdelijk) verblijft.